นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แฟร์แฟร์ จากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505555003558 สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 107/4 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ สันทรำย ตำบลหนองป่ำครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 รวมถึงกลุ่ม บริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งหรือในนำมของบริษัท แฟร์แฟร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่ำ “บริษัท” ทำกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่ำ“การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมไปถึงประกำศ และ/หรือ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงจัดทำ และเผยแพร่คำประกำศฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจง และแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีกำรในกำรปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแนวทำงกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. คานิยาม “บริษัท” หมำยถึง บริษัท แฟร์แฟร์ จำกัด รวมถึงกลุ่มบริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งหรือในนำมของบริษัท แฟร์แฟร์ จำกัด “กลุ่มบริษัท กรีนแคปปิตอล จากัด” หมำยถึง บริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด ประกอบด้วย บริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด บริษัท ชัยพัฒนำขนส่งเชียงใหม่ จำกัด บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด บริษัท โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด และบริษัท แฟร์แฟร์ จำกัด รวมถึงบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน นิติบุคคล ธุรกิจอื่นใดที่อำจมี และ/หรือจดทะเบียนขึ้นในภำยภำคหน้ำด้วย “ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูล” หมำยถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมำยถึงบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย เช่น บริษัท ห้ำงหุ้นส่วน สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด “นโยบาย” หมำยถึง นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แฟร์แฟร์ จำกัด “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลอันรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้ำ ข้อมูลจำลองม่ำนตำ หรือข้อมูลจำลองลำยนิ้วมือ เป็นต้น “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตำมคำสั่งหรือในนำมของบริษัท “บุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ 2. ขอบข่ายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 2.1 บุคคลที่ได้ติดต่อกับบริษัทไม่ว่ำจะเป็น เคยเป็น หรืออำจเป็นลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรของบริษัทต่อไป หรือ 2.2 พนักงำน บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ผู้รับมอบอำนำจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้ติดต่อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล คณะบุคคล ที่ได้ติดต่อกับบริษัท ไม่ว่ำจะเป็น เคยเป็น หรืออำจเป็นลูกค้ำ หรือผู้ใช้บริกำรของบริษัทต่อไป 2.3 บุคคลที่ได้ติดต่อกับบริษัทไม่ว่ำจะเป็น เคยเป็น หรืออำจเป็นคู่ค้ำ หรือพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท หรือ 2.4 พนักงำน บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล คณะบุคคล ที่ได้ติดต่อกับบริษัท ไม่ว่ำจะเป็น เคยเป็น หรืออำจเป็นคู่ค้ำหรือพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทต่อไป 2.5 ผู้สมัครงำน ผู้สมัครฝึกงำน และบุคคลอ้ำงอิง 2.6 พนักงำน ผู้ค้ำประกัน นักศึกษำฝึกงำน และสมำชิกในครอบครัวของพนักงำนของบริษัท 2.7 ผู้เข้ำชมหรือใช้งำนเว็บไซต์ www.fairfair.co.th รวมทั้งช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์หรือแหล่งอื่นๆ ของบริษัท 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ในกำรเก็บรวบรวมและเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและจำกัดเพียงเท่ำที่จำเป็นตำมวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนของบริษัท ดังต่อไปนี้ 3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ--นำมสกุล อำยุ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชำชน เลขที่หนังสือเดินทำง ลำยมือชื่อ สำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน สถำนภำพสมรส ตำแหน่ง อำชีพ สังกัด หมำยเลขพำสปอร์ตหรือหมำยเลขบัตรที่ระบุตัวตนอื่น หรือเอกสำรรำชกำรอื่นๆ ที่สำมำรถระบุตัวตนได้ เป็นต้น 3.2 ข้อมูลสาหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล นำมบัตร สถำนที่ทำงำน เป็นต้น 3.3 ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหวของตัวท่ำนหรือทรัพย์สินของท่ำนซึ่งได้รวบรวมจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ำยภำพเมื่อมีกำรเข้ำในพื้นที่บริษัท ภำพเคลื่อนไหวของตัวท่ำนหรือทรัพย์สินของท่ำนซึ่งได้จำกกล้องวงจรปิดบนรถโดยสำร เป็นต้น 3.4 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานบริการบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งำน รหัสผ่ำน เป็นต้น 3.5 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนำคำร สำเนำสมุดบัญชี เลขบัตรเครดิต ข้อมูลวงเงินบัตรเครดิต ข้อมูลกำรทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำและบริกำรที่ท่ำนซื้อ รำคำ วิธีกำรชำระเงิน และรำยละเอียดกำรชำระเงิน รำยได้ เป็นต้น 3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ เช่น ประวัติกำรสั่งซื้อ ควำมสนใจในกำรซื้อและบริกำรผลิตภัณฑ์ หมำยเลขกำรสั่งซื้อ หมำยเลขคำร้องขอ เป็นต้น 3.7 ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลรถ ข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลทัวร์ ข้อมูลกำรเช่ำรถ ที่ท่ำนใช้บริกำร ข้อมูลสำหรับกำรบริกำรเฉพำะสำหรับท่ำนที่ต้องกำรเลขที่นั่ง บันทึกข้อมูลผู้โดยสำรในกำรเดินทำง หมำยเลขบัตรโดยสำร หมำยเลขใบกำกับภำษี เป็นต้น 3.8 ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมำยเลข IP Address Cookie พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ประวัติกำรใช้บริกำร เสียง ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว บัญชี Social Media Chat Geolocation เป็นต้น 3.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ วันที่เริ่มงำน หน่วยงำนที่สังกัด ปีที่ทำงำน ตำแหน่ง ประวัติกำรดำรงตำแหน่งงำน กำรรับรองและกำรอ้ำงอิงกำรจ้ำงงำน หมำยเลขประจำตัวพนักงำน เงินเดือนค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร ประวัติกำรปรับเงินเดือน บันทึกกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลทำงด้ำนวินัยพนักงำน วันที่เลิกจ้ำง ประเภทของกำรเลิกจ้ำง กำรบันทึกเวลำทำงำน และประวัติกำรลำ หมำยเลขบัญชีธนำคำร รำยละเอียดกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รำยละเอียดผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตของพนักงำน(ถ้ำมี) ข้อมูลประวัติกำรศึกษำ และผลกำรเรียน ข้อมูลกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ข้อมูลรูปภำพ ประวัติกำรทำงำน ผลประโยชน์อื่นที่มิใช่ค่ำตอบแทนจำกกำรทำงำน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกำรทำประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว บันทึกกำรประชุมและควำมเห็น เป็นต้น โดยบริษัท จะดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้  ปฏิบัติตำมสัญญำ กรณีกำรเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อควำมจำเป็นต่อกำรให้บริกำรหรือปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลและบริษัท  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ  เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย  เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท กรณีมีควำมจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์อันชอบธรรมในกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยบริษัทจะพิจำรณำถึงสิทธิของเจ้ำของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันกำรฉ้อโกง กำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบเครือข่ำย ป้องกันสิทธิเสรีภำพ และประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูล เป็นต้น  เพื่อกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล  เพื่อปฏิบัติภำรกิจของรัฐ กรณีมีควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะดูกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอำนำจรัฐที่ บริษัทได้รับมอบหมำย 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทอำจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ เชื้อชำติ ข้อมูลชีวภำพ (กำรสแกนใบหน้ำ กำรสแกนลำยนิ้วมือ) ข้อมูลควำมพิกำร ข้อมูลสุขภำพ ประวัติอำชญำกรรม โดยบริษัทจะทำกำรขอคำยินยอมจำกท่ำนทุกครั้งในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว เว้นแต่ 4.1 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล ซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม 4.2 เป็นกำรดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุ้มครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ หรือสหภำพแรงงำน ให้แก่สมำชิกผู้ซึ่งเคยเป็นสมำชิก หรือผู้ซึ่งมีกำรติดต่ออย่ำงสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กร ที่ไม่แสวงหำกำไรตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภำยนอกมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไรนั้น 4.3 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 4.4 เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติหรือกำรใช้สิทธิ์เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 4.5 เป็นกำรจำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 4.5.1 เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำงำนของลูกจ้ำง กำรวินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือด้ำนสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ ในกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ 4.5.2 ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันด้ำนสุขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด 4.5.3 กำรคุ้มครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของผู้มีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ หรือกำรคุ้มครองทำงสังคมซึ่งจำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสิทธิหรือหน้ำที่ของบริษัทหรือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนและประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 4.5.4 กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ สถิติ หรือประโยชน์สำธำรณะอื่น 4.5.5 ประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ บริษัทไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ที่อำยุต่ำกว่ำ 10 ปี กรณีที่ผู้เยำว์มีอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี ประสงค์จะติดต่อ ใช้งำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น รับบริกำร หรือทำสัญญำใดๆกับบริษัท ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้เยำว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ต้องให้บิดำมำรดำหรือผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์เป็นผู้ดำเนินกำรในนำมของผู้เยำว์ ในกรณีเป็นผู้เยำว์ที่มีอำยุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภำวะและไม่สำมำรถดำเนินกำรเรื่องใดได้เองตำมกฎหมำย และในกำรดำเนินกำรนั้นบริษัทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ บริษัทอำจขอควำมยินยอมดังกล่ำวจำกบิดำมำรดำหรือผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์นั้นโดยตรง หรืออำจขอให้ผู้เยำว์แจ้งต่อบิดำมำรดำหรือผู้ใช้อำนำจปกครองเพื่อให้ควำมยินยอมสำหรับกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นๆแก่บริษัท 5. แหล่งที่มาของข้อมูล 5.1 ข้อมูลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง ที่ท่ำนได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ช่องทำงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทำงอื่นของบริษัท กำรเข้ำ--ออก ภำยในบริษัท กำรซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรจำกทำงบริษัท กำรจัดอบรม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรทำธุรกรรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ กำรตอบโต้ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) กำรกรอก/ให้ข้อมูลประกอบกำรสมัครงำน หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ ระหว่ำงบริษัท และท่ำน 5.2 ข้อมูลจำกบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้อง เช่น ญำติ คนในครอบครัว เป็นต้น 5.3 ข้อมูลจำกระบบอัตโนมัติ เช่น ภำพจำกกล้องวงจรปิด เป็นต้น 5.4 ข้อมูลจำกแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสำธำรณะ ข้อมูลจำกหน่วยงำนพันธมิตร หน่วยรำชกำร หรือ กลุ่มบริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริกำรได้มอบไว้ให้ 6. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอำจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตำมวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมหลังจำกบริษัท ดำเนินกำรเก็บข้อมูลไปแล้ว 6.1 เพื่อเข้ำทำสัญญำ หรือปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำระหว่ำงบริษัทกับเจ้ำของข้อมูล หรือปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำระหว่ำงบริษัทกับบุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูล 6.2 ใช้ข้อมูลในกำรยืนยันตัวตนลูกค้ำ 6.3 เพื่อให้ข้อมูล แนะนำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร ประชำสัมพันธ์ทำงกำรตลำด รำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือสิทธิประโยชน์ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่ได้รับจำกเจ้ำของข้อมูล 6.4 เพื่อจัดส่งสินค้ำและให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรหรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ 6.5 ใช้ในกำรดำเนินกิจกำร ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร 6.6 ดำเนินกิจกรรมใดๆ ทำงบัญชีและกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบบัญชี กำรแจ้งและเรียกเก็บหนี้ กำรออกใบกำกับภำษี และหลักฐำนกำรดำเนินธุรกรรมต่ำงๆ ที่กฎหมำยกำหนด เป็นต้น 6.7 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท เช่น กำรบันทึกเสียงกำรร้องเรียนผ่ำนระบบ Call Center กำรบันทึกภำพผ่ำนกล้อง CCTV กำรบันทึกเข้ำ--ออกภำยในบริษัท 6.8 กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของบริษัท 6.9 กำรสมัครงำน กำรเป็นพนักงำนและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง 6.10 ใช้ในกำรสอบสวนและปฏิบัติตำมกฎหมำย ก็บังคับ หรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท 6.11 ตอบสนองต่อคำขอของท่ำน เช่น กำรให้บริกำรหลังกำรขำย กำรรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 6.12 อำนวยควำมสะดวกและนำเสนอรำยกำรสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ แก่ผู้ใช้บริกำร 6.13 จุดประสงค์ด้ำนกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรลูกค้ำสัมพันธ์ เช่น กำรส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริกำร รำยกำรส่งเสริมกำรขำย แนะนำธุรกิจพันธมิตร เป็นต้น 6.14 สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร วิจัยตลำด และวิเครำะห์ทำงสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริกำร หรือสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ 6.15 วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจำกท่ำน 7. บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท บริษัทอำจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลหรือหน่วยงำนอื่นที่อยู่ในหรือต่ำงประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ ได้แก่ 7.1 กลุ่มบริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด 7.2 พันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท เช่น พันธมิตรทำงธุรกิจด้ำนกำรขนส่งทำงบก กำรขนส่งทำงอำกำศ และกำรขนส่งทำงรำง กำรท่องเที่ยว โรงแรม รถเช่ำ กำรตลำด สถำบันกำรเงิน บริษัทรับประกันภัย หรือประกันชีวิต หรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนกับกำรทำรำยกำรส่งเสริมกำรขำยหรือโปรแกรมกำรเป็นลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง (Loyalty Program) กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้ร่วมให้บริกำรแพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่มีชื่อหรือตรำสัญลักษณ์ปรำกฏอยู่ในสัญญำ เว็บไซต์ หรือช่องทำงกำรให้บริกำรอื่นๆ ของบริษัท 7.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของบริษัท เช่น ผู้ประกอบกำรขนส่งผู้โดยสำรทั้งประจำทำงและไม่ประจำทำง สำยกำรบิน ผู้ให้บริกำรภำคพื้นที่ให้บริกำรด้ำนกำรเช็คอิน และกำรจัดกำรสัมภำระ บริกำรกำรรับ--จ่ำยสินค้ำ และบริกำรกำรจัดส่งสินค้ำ กำรดำเนินกำรด้ำน call center ผู้ที่ทำหน้ำที่ในฐำนะตัวกลำงในกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัท ผู้ร่วมให้บริกำรกับบริษัท ผู้ให้บริกำรภำยนอก(Outsource) ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรหรือผู้ขำยสินค้ำหรือบริกำรให้แก่บริษัท หรือตัวแทนของบริษัท ทั้งในและต่ำงประเทศที่บริษัทเป็นคู่สัญญำด้วย เช่น ผู้ให้บริกำรพัฒนำโครงสร้ำง ผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงทำงเทคนิค ผู้ให้บริกำรพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำ ผู้ให้บริกำรคลำวด์ (Cloud) ผู้ให้บริกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้ให้บริกำรจัดงำนและกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 7.4 บุคคลหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด บริษัทอำจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ หรือคำสั่งของหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล หรือในกรณีที่บริษัทเชื่อว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลอื่น เพื่อควำมปลอดภัยของบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือจัดกำรเกี่ยวกับกำรทุจริต ควำมมั่นคง หรือควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนภำษีอำกร หน่วยงำนบริหำรเงินกองทุน กำรประกันสังคม สถำบันกำรเงิน เป็นต้น 7.5 ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท เช่น ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย กำรเงิน เทคนิค และผู้สอบบัญชี เป็นต้น 7.6 ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้ำที่จำกบริษัท หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรโอนกิจกำร กำรลงทุน กำรควบรวมกิจกำร กำรซื้อหรือขำยทรัพย์สิน หุ้น หรือกิจกำร โดยบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว จะปฏิบัติตำมหนังสือฉบับนี้ด้วย 7.7 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่ำน เช่น ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลที่มีอำนำจกระทำกำรแทน ผู้ค้ำประกัน เป็นต้น 7.8 สมำคม องค์กร ชมรม และหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำน บริษัทกำรบินไทย จำกัด สมำคมสโมสรพนักงำนกำรบินไทย เป็นต้น 7.9 เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล หรืออินสตำแกรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต้องปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยของข้อมูลของท่ำนตำมนโยบำยของบริษัท และตำมกฎหมำย บริษัทจะอนุญำตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และตำมคำสั่งกำรของบริษัทเท่ำนั้น 8. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่เปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังหน่วยงำนภำยนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมจำกแจ้งจำกท่ำน หรือเป็นไปตำมกรณีดังต่อไปนี้ 8.1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทอำจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพำะเท่ำที่จำเป็นแก่คู่ค้ำ ผู้ให้บริกำร หรือหน่วยงำนภำยนอก ดังต่อไปนี้ 8.1.1 ธุรกิจคู่ค้ำ และธุรกิจพันธมิตร 8.1.2 ตัวแทน หรือคู่ค้ำที่ให้บริกำรแก่บริษัท หรือดำเนินกำรใดๆ ในฐำนะตัวแทนของบริษัท เช่น ผู้ให้บริกำรขนส่ง ผู้ให้บริกำรเก็บและทำลำยเอกสำร ผู้รับจ้ำงทำกิจกรรมทำงกำรตลำดและสื่อโฆษณำ ผู้รับจ้ำงพัฒนำและดูแลระบบควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำยหรือภำษี เป็นต้น 8.1.3 หุ้นส่วนทำงธุรกิจ 8.1.4 ธนำคำร และผู้ให้บริกำรชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต เป็นต้น 8.2 บริษัทอำจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด โดยจะเป็นกำรประมวลผลข้อมูลภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่ำนั้น 8.3 กฎหมำยหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้ำพนักงำน เจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจเพื่อปฏิบัติตำมคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมำย 9. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ ในบำงกรณีบริษัทอำจส่งข้อมูลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เช่น ในกรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้รับบริกำรที่อยู่ต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนภำยนอกที่อยู่ต่ำงประเทศ กรณีเช่นนี้ บริษัทจะส่งข้อมูลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศก็ต่อเมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 9.1 ประเทศปลำยทำงหรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลได้รับกำรวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ำมีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ 9.2 หน่วยงำนต่ำงประเทศที่รับข้อมูลอยู่ภำยใต้นโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9.3 บริษัทและหน่วยงำนต่ำงประเทศได้จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสมสำมำรถบังคับตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำทำงกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด เช่น ข้อสัญญำมำตรฐำน ประมวลวิธีปฏิบัติ มำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรอง เป็นต้น 9.4 เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย 9.5 ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน โดยท่ำนได้รับทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 9.6 เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น 9.7 เป็นกำรกระทำตำมสัญญำระหว่ำง บริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่ำน 9.8 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำน หรือบุคคลอื่น เมื่อท่ำนไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้ 9.9 เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ 10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ บริษัทอำจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือกำรบริกำรอื่นๆภำยนอก ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหรือกำรกระทำด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหำของเว็บไซต์หรือบริกำรเหล่ำนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่ำนอ่ำนและทำควำมเข้ำใจคำชี้แจงหรือนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์หรือบริกำรเหล่ำนั้น และนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริษัทเท่ำนั้น 11. ระบบเว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกำรเข้ำใช้งำนระบบเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบำงอย่ำงจำกกำรใช้งำนของท่ำนโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ เช่น บริษัทจะนำข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ำยคลึงกันได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์หรือกิจกำรของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถมอบประสบกำรณ์ที่ดีในกำรใช้งำนเว็บไซต์แก่ท่ำน รวมถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรให้บริกำรระบบเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 12. คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือไฟล์ขนำดเล็กที่ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งได้รับกำรดำวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่ำน เมื่อท่ำนได้เข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลควำมพึงพอใจของท่ำน เพื่อจัดเก็บข้อมูลกำรจองและกำรซื้อของท่ำน และเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรของเว็บไซต์ หำกท่ำนยังต้องกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำโดยไม่มีกำรเปลี่ยนเบรำว์เซอร์หรือกำรตั้งค่ำอุปกรณ์ของท่ำนที่ควบคุมคุกกี้ ถือว่ำท่ำนยอมรับในกำรรับคุกกี้เมื่อท่ำนใช้บริกำรบนเว็บไซต์ของเรำ 13. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรือโดยมิชอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบใดก็ตำม 14. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นมีควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบำย ประกำศหรือตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้นควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะทำกำรทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิหรือคดีควำมอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพำกษำถึงที่ส่ง 15. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง บริษัทอำจมีกำรมอบหมำยหรือจัดซื้อจัดจ้ำงบุคคลที่สำม ให้ทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงำนบริกำรช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริกำรคลำวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงำนในลักษณะกำรจ้ำงทำของในรูปแบบอื่น กำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของบริษัทในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทมอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรำยละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมำยให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ของเขตในกำรประมวลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตำมคำสั่งของบริษัทเท่ำนั้น โดยสำมำรถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู้ให้บริกำรช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมำตรฐำนที่ไม่ต่ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 16. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถขอใช้สิทธิ์ต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และตำมที่ระบุไว้ในประกำศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้ 16.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมำยหรือสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน ทั้งนี้ กำรถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมแก่บริษัท ก่อนหน้ำแล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย 16.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำล เดี๋ยวกรณีที่คำขอของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น 16.3 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ทั้งนี้ กำรแก้ไขดังกล่ำว บริษัทสำมำรถดำเนินกำรได้แม้ท่ำนจะไม่ร้องขอ 16.4 สิทธิในกำรขอลบหรือทำลำยหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 16.4.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 16.4.2 เมื่อท่ำนถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท ไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 16.4.3 เมื่อท่ำนคัดค้ำนกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะปฏิเสธได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรปฏิเสธคำขอของท่ำน 16.5 สิทธิในกำรขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ เว้นแต่ โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้ หรือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือกำรใช้สิทธิละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอื่น 16.6 สิทธิในกำรขอคัดค้ำน ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 16.6.1 กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทดำเนินกำรภำยใต้ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เว้นแต่บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยที่สำคัญยิ่งกว่ำ หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 16.6.2 เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง 16.6.3 เพื่อกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่บริษัทมีควำมจำเป็นเพื่อดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท 16.7 ท่ำนมีสิทธิในกำรขอระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้ 16.7.1 เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมที่ท่ำนได้ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 16.7.2 เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลำย 16.7.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวหมดควำมจำเป็น เนื่องจำกท่ำนมีควำมจำเป็นที่ต้องขอให้เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เพื่อใช้ในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 16.7.4 เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์สิทธิในกำรปฏิเสธคำขอกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 16.8 ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หำกบริษัทฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 17. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทอำจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวโดยจะประกำศบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น(Application) พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่ำสุด บริษัทแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยนี้เป็นประจำ โดยกำรที่ท่ำนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท ต่อไปหลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวจะถือว่ำท่ำนยอมรับนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว 18. ช่องทางการติดต่อ หำกท่ำนมีข้อสงสัยหรือมีควำมประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิอื่นใดตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่ำน สำมำรถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แฟร์แฟร์ จากัด 107/4 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ –– สันทรำย ตำบลหนองป่ำครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร: 053 -- 241789 อีเมล์: info@fairfair.co.th ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จำก ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้ำพเจ้ำ