ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไข ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ FairFair.co.th และแอพพลิเคชั่น fairfair (“เว็บไซต์”) เจ้าของและผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ของเราคือ บริษัท แฟร์แฟร์ จากัด (“แฟร์แฟร์” , “เรา” , “พวกเรา” หรือ”ของเรา”) ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("ท่าน" หรือ "ผู้ใช้") ต้องอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ได้อ้างอิงถึงของเรา (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) ก่อนการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือก่อนการจอง โดยผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการเข้าใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการตกลงและยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกาหนดเหล่านี้โปรดออกจากเว็บไซต์และหยุดการใช้งานเว็บไซต์และบริการทันทีและไม่ทาการจองใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ข้อกาหนดนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) และแฟร์แฟร์ และท่านต้องบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มและลบข้อกาหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เรามีผลผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของเราโดยแฟร์แฟร์จะใช้ความพยายามตามสมควร ในการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดอย่างมีนัยสาคัญบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อกาหนดนี้ เพื่อรับทราบและตกลงกับข้อกาหนดฉบับปรับปรุงล่าสุด ข้อกาหนดฉบับปรับปรุงล่าสุดจะมีผลบังคับเหนือกว่าข้อกาหนดฉบับก่อนหน้าทั้งหมด 1. ขอบเขตการให้บริการของเรา 1.1. แฟร์แฟร์ ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง ตั๋วรถโดยสารประจาทาง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ รถบัสเที่ยวชมเมืองตามสถานที่ต่าง ๆ และแพ็กเกจทัวร์ การบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเดินทางและทัวร์ต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ (“บริการ”) โดยผู้ใช้งานสามารถจองบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น จุดจาหน่าย และตัวแทน ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แฟร์แฟร์ให้บริการ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ (“ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ”) ขายหรือให้บริการ โดยท่านสามารถซื้อหรือจองผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เราจะยืนยันการจองของท่านผ่านทางอีเมล หรือการรับหลักฐานการเดินทาง (ตั๋วเดินทาง) จากพนักงาน หรือตัวแทนที่ให้บริการ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของท่านตามที่ข้อกาหนดและนโยบายของบริษัท แฟร์แฟร์ จากัดไว้ในข้อกาหนดนี้ 1.2. แม้ว่าแฟร์แฟร์ จะใช้ความเชี่ยวชาญอย่างระมัดระวังในการให้บริการ เราไม่ยืนยันความถูกต้องและ ไม่รับประกันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการจัดให้มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นตรงกับบริการต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือ เป็นข้อมูลล่าสุดของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และเราไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ (รวมถึง การเรียบเรียงข้อมูลและการสะกดคาผิดพลาด) อุปสรรคต่าง ๆ (เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมแซม หรือ การปรับปรุงเว็บไซต์หรือโดยเหตุอื่น ๆ ไม่ว่าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เพียงบางส่วน) ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่ถูกต้อง ที่ทาให้เข้าใจผิด ที่เป็นข้อมูลเท็จ หรือ ผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการไม่แจ้งข้อมูลให้ทราบ 1.3. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้น อาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาอันสั้น ซึ่งอาจทาให้ข้อมูลที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้จัดให้ไว้บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว กรุณาติดต่อแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของแฟร์แฟร์ (Customer Service) เจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน 1.4. แฟร์แฟร์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อดาเนินการเชื่อมต่อท่านกับผู้ให้บริการต่าง ๆ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดใด ๆ สาหรับการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการใด ๆ ตามภาระผูกพันหรือความรับผิดต่าง ๆ ต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เราไม่ให้คารับรองใด ๆ และท่านไม่ควรจะตีความว่าเราให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของระดับการ ให้บริการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทาหรือจัดให้มีขึ้น การนาเสนอผู้ขายหรือผู้ให้บริการแก่ท่านบนเว็ปไซต์จะขึ้นอยู่กับคาค้นหา จุดหมายปลายทาง วันเดินทาง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ ความพร้อมของการให้บริการของผู้ให้บริการท่องเที่ยว ประเภทของบริการ และตัวกรองที่ท่านกรอกระหว่างการค้นหาผลิตภัณฑ์บนเว็ปไซต์ ซึ่งเราเชื่อว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่ท่านประสงค์ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้งานรับทราบว่า เราอาจแสดงผลบนเว็บไซต์เป็นการแนะนาผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยแบ่งผู้ขายหรือผู้ให้บริการเป็นหลายกลุ่มตามปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ความนิยม สถานที่ตั้ง ราคา โปรโมชั่น แคมเปญ และโปรแกรมการตลาด โดยเฉพาะเจาะจงที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่ละรายเข้าร่วมกับเรา ทั้งนี้ เราดาเนินการจัดอันดับผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการโดยใช้ชุดคาสั่งอัตโนมัติในการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งเราอาจใช้ดุลพินิจในการปรับปรุงชุดคาสั่งให้ทันสมัยหรือเปลี่ยนแปลงชุดคาสั่งดังกล่าวได้ 1.5. ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือไม่ดาเนินการตามคาขอจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือยกเลิกใบยืนยันการจองของท่าน (หรือยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันแล้วในบางกรณี) ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ - - ผลิตภัณฑ์ที่ท่านจองหรือซื้อนั้นไม่มีจาหน่ายหรือให้บริการโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการอีกต่อไป - - ท่านไม่ชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านจองหรือซื้อให้ครบถ้วน หรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หรือแฟร์แฟร์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากท่านภายในวันที่ครบกาหนดชาระ ซึ่งที่เกิดจากความผิดของท่าน ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ - - แฟร์แฟร์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านจองหรือซื้อ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ท่านไม่ชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด หรือเราไม่สามารถตัดหรือหักเงิน ค่าผลิตภัณฑ์จากบัญชีของท่าน หรือจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการชาระเงินในรูปแบบอื่น ๆ หรือการชาระเงินดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบธนาคารหรือผู้ให้บริการระบบการชาระเงิน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการในเว็ปไซต์หรือภายนอกเว็ปไซต์ก็ตาม - - ท่านให้ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือเป็นข้อมูลที่ทาให้เข้าใจผิดขณะทาการจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ - - กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น หรือกรณีเกิดปัญหาทางเทคนิคบนเว็ปไซต์ รวมถึง การแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอบนเว็ปไซต์ไม่ถูกต้องซึ่งท่านทราบหรือควรจะทราบความผิดพลาดนั้น ๆ ได้อย่างชัดแจ้งหรือการแจ้งราคาและรายละเอียดที่ผิดพลาดนั้นสามารถที่เห็นและเข้าใจได้โดยบุคคลทั่วไปว่า มิใช่ราคาหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในในเชิงพาณิชย์ หรือมิใช่บริการที่ ผู้ให้บริการท่องเที่ยวรายใดจะสามารถให้บริการได้ในทางปฏิบัติ - - พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ การดูหมิ่น การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ความยากลาบากหรือการขัดข้องในการสื่อสาร ข้อผิดพลาดที่แท้จริง (ต่อไปนี้จะอธิบายไว้ด้านล่าง) ประวัติการละเมิดข้อกาหนดเหล่านี้ หรือถูกจัดให้อยู่ใน "บัญชีดา" หรือ "บัญชีเฝ้าระวัง" ” โดยรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ - - ในบางกรณี เราอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการจองที่เกี่ยวข้องกับ "ข้อผิดพลาดที่แท้จริง" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ใด ข้อผิดพลาดที่แท้จริงคือข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ (เช่น ในเรื่องของราคา) ที่ไม่มีบุคคลที่เหตุผลใด ๆ จะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือสมเหตุสมผลทางธุรกิจ จานวนเงินที่เรียกเก็บจะได้รับการคืนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีเช่นนี้ 1.6. ท่านจะต้องชาระเงินสาหรับการจองหรือการสารองบริการล่วงหน้าเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท แฟร์แฟร์ จากัดโดยตรง หรือ ชาระผ่านช่องทางการชาระเงินต่าง ๆ ที่แฟร์แฟร์จัดให้ เงินค่าบริการที่แฟร์แฟร์ได้รับชาระเป็นทรัพย์สินของแฟร์แฟร์ และแฟร์แฟร์ จะต้องชาระเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ต่อเมื่อผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการได้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินนั้น หรือ ในเวลาอื่น ๆ ตามที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการกาหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่แฟร์แฟร์มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเงินที่ผู้ใช้งานได้ชาระไว้เพื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการตามข้อตกลงต่างหากระหว่างแฟร์แฟร์และผู้ขายหรือผู้ ให้บริการนั้น ๆ หากท่านไม่ได้ชาระเงินค่าบริการมายังบัญชีธนาคารของบริษัท แฟร์แฟร์ จากัดโดยตรง หรือ ไม่ได้ชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินที่แฟร์แฟร์จัดให้ไว้ แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการจอง 2. การยกเลิกบริการ (Cancellations) 2.1. เมื่อท่านจอง สั่งซื้อ หรือ สารองบริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ รวมถึง นโยบายต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการยกเลิกบริการ และ/หรือ กรณีที่ท่านไม่แสดงตนเพื่อเข้ารับบริการ หรือ คาขอโดยเฉพาะเจาะจงที่ท่านได้แจ้งไว้ต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าว หรือ กรณีที่เกี่ยวกับคาขอโดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ดังนั้น กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะดาเนินการจอง สั่งซื้อ หรือ สารองบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น 2.2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกบริการและแฟร์แฟร์จะต้องคืนเงิน (refunds) ให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึง การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต และภายใต้สิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมาย แฟร์แฟร์อาจหักค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้งาน โดยจะหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสมควรที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการ และหักจากเงินค่าบริการที่ท่านชาระไว้แล้ว ก่อนดาเนินการคืนเงินหรือคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ใช้งาน 3. คาขอพิเศษ 3.1. ในกรณีที่ท่านมีคาขอพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับการจอง (เช่น ตั๋วรถโดยสารประจาทาง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง) ผู้ใช้งานสามารถ ติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ แฟร์แฟร์และผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคาขอของท่าน โดยอาศัยความพร้อมในการให้บริการและปัจจัยอื่น ๆ เพื่อพิจารณาคาขอ ดังกล่าว ท่านรับทราบว่า ท่านอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะคิดเพิ่มเติมตามดุลพินิจ และ/หรือ นโยบายของผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ และแฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการ และ/หรือการดาเนินการตามคาขอพิเศษของท่านโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 3.2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงวันที่ เส้นทางการเดินทาง และ/หรือ ผู้โดยสาร) หากการจองเดิมของท่านไม่สามารถใช้ได้แล้ว (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ กรณีที่ท่านได้ใช้หรือขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารหรือบัตรเข้าใช้บริการแล้ว) แฟร์แฟร์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองใหม่ของท่านที่ดาเนินการผ่านขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ 4. คาแนะนาสาหรับการเดินทาง 4.1. การที่แฟร์แฟร์แสดงสถานที่หรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ บนเว็บไซต์นั้น ไม่เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังสถานที่หรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ นั้นเป็นการให้คาแนะนาโดยแฟร์แฟร์ หรือ การเดินทางไปยังสถานที่หรือจุดหมายปลายทางนั้นจะปราศจากความเสี่ยงใด ๆ และแฟร์แฟร์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านเดินทางไปยังสถานที่หรือจุดหมายปลายทางนั้น ๆ และไม่ว่ากรณีใด ๆ แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการเลือกการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และสถานที่หรือจุดหมายปลายทางที่ท่านเลือก ตลอดระยะเวลาการเดินทางของท่าน ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทาได้ แฟร์แฟร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากกรณีที่ท่านละเลยไม่นาเอกสารเกี่ยวกับการเดิน เช่น หนังสือเดินทาง ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) บัตรกานัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ติดตัวไปด้วย และเหตุผลอื่นใดที่เกิดจากท่านเอง 4.2. ท่านมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการขอรับ เก็บรักษา และเตรียมความพร้อมในการแสดงใบอนุญาตสาหรับ การเดินทางที่เหมาะสมและยังสามารถใช้ได้ หรือ ดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอเข้าเมืองของคนต่างด้าว (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ วีซ่า หรือ การขออนุญาตเดินทางหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไม่ว่าเพื่อการเดินทางผ่าน (transit) หรือเพื่อกรณีอื่น ๆ) ตามที่กฎหมายของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไป หรือ เดินทางผ่านเมือง แล้วแต่กรณี ก่อนที่ท่านจะจัดการเกี่ยวกับการเดินทางของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ แฟร์แฟร์ไม่มีภาระหน้าที่และไม่มีความรับผิดชอบในการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดการเดินทางและการขออนุญาตเดินทางที่จาเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของแผนการเดินทางของท่าน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แฟร์แฟร์ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเอกสารและการขออนุญาตเดินทางต่าง ๆ ของท่าน ของท่าน 5. ราคาและการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) 5.1. เราอาจเสนอค่าบริการในราคาถูกกว่าปกติ และ/หรือมีรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบว่า กรณีบริการราคาถูกกว่าปกติ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ นั้น อาจมีเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่แตกต่างไปจากกรณีปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับการจองและนโยบายการคืนเงิน 5.2. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการจัดการส่งเสริมการขายเองโดยตรง สิทธิและอานาจจัดการเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างหากของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และการจองหรือการสารองบริการของท่านที่ดาเนินการผ่านแฟร์แฟร์ จะไม่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายของผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ 6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน (refunds) 6.1. ผู้ใช้งานรับทราบว่า ราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ และราคาค่าบริการดังกล่าวอาจ มีการเปลี่ยนแปลงตามจานวนที่ว่างหรือความพร้อมในการให้บริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการจองบริการ และ/หรือ ปัจจัยอื่น ๆ ในบางกรณี ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์จะรวมภาษีต่าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว แต่ในบางกรณี ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์อาจยังไม่รวมภาษีต่าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ ( เช่น ค่าบริการสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่านนอกเหนือจากบริการของ แฟร์แฟร์ (ถ้ามี) ท่านตกลงว่า ท่านจะรับผิดชอบในการตรวจสอบราคาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านจะต้องชาระ และตรวจสอบข้อตกลงและรายละเอียดต่าง ๆ ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลการจองของท่านในเอกสารเกี่ยวกับการจอง และท่านอาจยกเลิกการจองของท่านได้ตลอดเวลาก่อนที่การยืนยันการจองครั้งสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์ แฟร์แฟร์จะแสดงราคาและค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชาระทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อท่านจะได้ทราบราคาค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชาระ นอกจากนี้ ท่านจะต้องชาระค่าบริการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต พร้อมเพย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร หรือ ค่าขนส่งต่าง ๆ ในกรณีที่ท่านชาระค่าบริการไม่ถูกต้องกับแฟร์แฟร์ การจองของท่านจะถูกยกเลิก โดยมีการแสดงผลการชาระเป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่ได้รับการยืนยันจากการจองของท่าน ในกรณีนี้ท่านต้องทาการติดต่อและยื่นคาร้องขอตรวจสอบเพื่อขอคืนวงเงินตามจานวนที่ชาระค่าบริการ แฟร์แฟร์จะคืนเงินที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ภายใต้สิทธิต่าง ๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายการคืนเงิน ให้แก่ท่านทีเกิดค่าใช้จ่าย กับแฟร์แฟร์ ตามสมควรอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ชาระเงินค่าบริการ หรือการจองไม่สาเร็จ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ กรุณาติดต่อแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของแฟร์แฟร์ (Customer Service) หน่วยงาน Call Center ในการยกเลิกบริการในกรณีอื่น ๆ ภายใต้สิทธิและเงื่อนไขข้อกาหนด แฟร์แฟร์ จะดาเนินการตรวจสอบและคืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชาระเรียบร้อยแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับแฟร์แฟร์ตามสมควร (ได้แก่ ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร) ก่อนดาเนินการคืนเงินที่เหลือให้แก่ท่าน ในกรณีที่ท่านชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและท่านมีการร้องขอให้คืนเงินผ่านบัตรเครดิต แฟร์แฟร์ จะแจ้งผู้ให้บริการช่องทางการชาระเงินคืนเงินค่าบริการเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน 6.2. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการคืนเงิน โดยติดต่อแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) หน่วยงาน Call Center ของแฟร์แฟร์ และเจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ท่านอย่างสุดความสามารถ 6.3. แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดในการคืนเงินจานวนใด ๆ ให้แก่ท่าน หากการจองดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้าหรือความผิดพลาดของมนุษย์ (human error) อื่น ๆ 6.4. แฟร์แฟร์จะดาเนินการคืนเงินให้แก่ท่าน ทั้งการคืนเงินตามคาขอโดยสมัครใจของท่าน และการคืนเงิน โดยไม่สมัครใจโดยท่านไม่ได้มีคาขอคืนเงินแต่เราดาเนินการคืนเงินตามนโยบายเงื่อนไขหรือการยกเลิกการให้บริการผลิตภัณฑ์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยจะคืนเงินผ่านช่องทางเดิมที่ท่านใช้ชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์ตามใบยืนยันการจองเป็นสาคัญ ในกรณีที่เราไม่สามารถดาเนินการคืนเงินให้ท่านผ่านช่องทางเดิมที่ท่านชาระเงินค่าบริการ หรือในกรณีที่ท่านชาระเงินค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา หรือชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินออฟไลน์อื่น ๆ เช่น การชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ หรือผู้รับชาระเงินแทนรายอื่น ๆ เราจะคืนเงิน ให้แก่ท่านโดยการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในเวลาที่ท่านส่งคาขอคืนเงินหรือเราจะต้องคืนเงินให้แก่ท่าน (“บัญชีธนาคารที่กาหนด”) กรุณาอ่านและทาความเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่กาหนด ดังนี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการคืนเงิน 6.4.1. การที่ท่านยืนคาร้องขอคืนเงิน โดยการแจ้งแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) หน่วยงาน Call Center การระบุรายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารสาหรับการคืนเงิน ถือว่าท่านได้อ่าน รับทราบและยอมรับ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการคืนเงิน แฟร์แฟร์ ผ่านแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) หน่วยงาน Call Center ช่องทาง Facebook, อีเมล์ นั้นเป็นไปตามข้อกาหนดการใช้งาน แฟร์แฟร์ และนโยบายการคืนเงินสาหรับการชาระเงินในการใช้บริการ แฟร์แฟร์แล้ว - - ท่านจะต้องนาส่งเลขที่บัญชีธนาคาร 1 หมายเลขสาหรับใช้ในการส่งคาขอคืนเงิน พร้อมลงนามยืนยันบัญชี - - ท่านจะต้องนาส่งหลักฐานการชาระเงิน และข้อมูลอื่นตามที่ แฟร์แฟร์ ร้องขอเพื่อประกอบการขอคืนเงิน - - เลขที่บัญชีธนาคารนาส่งจะเป็นเพียงบัญชีธนาคารเดียวที่ใช้สาหรับการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมือใดก็ตามที่ท่านส่งคาขอคืนเงินผ่านแฟร์แฟร์ และ/หรือ เมื่อมีการคืนเงินโดยอัตโนมัติจากแฟร์แฟร์ - - ในกรณีที่ท่านได้ทาการส่งคาขอคืนเงิน ข้อกาหนดการใช้งานการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารบังคับใช้ และยังอยู่ระหว่างขอคืนเงิน การคืนเงินดังกล่าวจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านนาส่งและระบุรายละเอียดนั้น ๆ - - การส่งคาขอคืนเงินจะสามารถกระทาได้โดยบัญชีผู้ใช้งานแฟร์แฟร์ที่ได้ทาการจองและชาระค่าบริการเท่านั้น - - ท่านรับรองว่าการส่งคาขอคืนเงินไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทาความผิดทางอาญาอื่นใด และแฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนเงินของท่าน - - ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด แฟร์แฟร์ ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการขอคืนเงินของท่าน หากการขอคืนเงินดังกล่าวมีข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยว่าอาจ เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การฟอกเงิน/การก่อการร้าย, การฉ้อโกง, การหลอกลวง, และการโจรกรรม - - ในการขอคืนเงินบางกรณี ท่านอาจได้รับคาขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ/หรือเอกสารจาเป็นอื่น ๆ - - แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งดาเนินการผ่านการขอคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารนี้ - - แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ท่านกรอกมาเพื่อการขอคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน จุดจาหน่าย และตัวแทนด้วย 7. บัญชีของผู้ใช้งาน 7.1. ท่านจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้บริการ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล (email address) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และตกลงที่จะจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับ การพิสูจน์ตัวตน ตามที่เราอาจร้องขอตามสมควร เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กาหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามลิงก์นี้ 7.2. ท่านรับทราบว่า ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน และท่านให้คารับรองและรับประกันว่า ท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้ข้อมูลของท่านหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่านไม่ว่าเพื่อเหตุใด ๆ เว้นแต่ แฟร์แฟร์อนุญาตให้ดาเนินการได้ 7.3. ท่านไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งานหรือโอนบัญชีผู้ใช้งานให้แก่บุคคลอื่นใด 7.4. ท่านจะต้องเก็บรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับเกี่ยวกับรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือ อัตลักษณ์ (identity) ที่เราได้จัดให้แก่ท่าน ในกรณีที่รหัสผ่าน (password) ของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งทาให้เกิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานหรืออัตลักษณ์ (identity) ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านรับทราบว่า การสั่งซื้อหรือการจองที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ยังคงมีผลเป็นคาสั่งซื้อที่ใช้บังคับได้ และเราจะดาเนินการตามคาสั่งซื้อหรือการจองนั้น ภายใต้สิทธิต่าง ๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมาย ท่านรับทราบและตกลงว่า แฟร์แฟร์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่กาหนดไว้ 7.5. หากท่านไม่ได้เป็นผู้ควบคุมบัญชีผู้ใช้งานของท่านแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที (ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งานถูกเจาะเข้าใช้ระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (hack) ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หรือ โทรศัพท์มือถือของท่านถูกขโมย) เพื่อให้เราสามารถบล็อก (block) และ/หรือ ระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้ชั่วคราว ท่านรับทราบว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน และอาจต้องรับผิดชอบต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านในกรณีที่บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ถูกต้อง 8. การหยุดให้บริการชั่วคราว (suspension) และการลบหรือปิดบัญชีผู้ใช้งาน 8.1. แฟร์แฟร์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหยุดให้บริการ (suspend) หรือไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านชั่วคราว และไม่อนุญาตให้ท่านใช้งานและทาธุรกรรมต่าง ๆ บนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น จองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ และใช้บริการต่าง ๆ ของเรา หากเราพบหรือเชื่อตามสมควรว่า - - ท่านไม่ปฏิบัติตามหรือผิดข้อกาหนดนี้ - - ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการกาหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง - - ท่านฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ - - ท่านใช้งานเว็ปไซต์ แอพพลิเคชัน หรือใช้บริการต่าง ๆ ของเราในทางที่ผิด หรือกระทาการทุจริต หรือดาเนินการใด ๆ อันไม่สมควร โดยมีวัตถุประสงค์หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ บนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และเพื่อรับบริการจากเรา - - ท่านกระทาการใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมหรือจรรยาบรรณอันดี ไม่ว่าจะเป็น การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบงาน (bugs) หรือ จากการติดตั้งโปรแกรมเสริมของบุคคลภายนอก (third party plug-ins) หรือ การดาเนินการในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่ไม่เป็นการปฏิบัติตามหรือเป็นการดาเนินการที่ไม่สมควรตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ - - ท่านกระทาการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาหรือละเว้นกระทาการที่เป็นความผิดอาญาหรือ ผิดกฎหมาย - - ท่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือท่านข่มขู่ มีพฤติกรรมที่หยาบคาย หรือโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกับเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ หรือ - - ท่านอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตาม “บัญชีต้องห้าม (blacklists)” หรือ “บัญชีเฝ้าระวัง (watch lists)” ของรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ หรือตกอยู่ภายใต้มาตรการคว่าบาตรทางการค้าหรือ ทางเศรษฐกิจจากองค์กรระหว่างประเทศ แฟร์แฟร์จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ก่อนหรือขณะหยุดการให้บริการบนเว็ปไซต์ หรือไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านชั่วคราว และแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่เราหยุดการให้บริการหรือไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านชั่วคราวนั้น รวมถึง กรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามหรือผิดข้อกาหนดนี้ หรือเราพบว่าท่านดาเนินการหรือมีพฤติการณ์ใด ๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในข้อ 18.1. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการหลังจากที่ท่านได้รับแจ้งการหยุดให้บริการชั่วคราวดังกล่าว เพื่อโต้แย้งหรืออธิบายให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และ/หรือ ดาเนินการแก้ไขการผิดข้อกาหนดหรือปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปรับปรุงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามสมควร โดยแฟร์แฟร์จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ หรือขอให้ท่านแจ้งข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม และติดต่อกลับท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับคาแนะนา ผลการตรวจสอบ และ/หรือ การยกเลิกการหยุดการให้บริการหรือยกเลิกคาสั่งไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 18.2. หลังจากที่เรายกเลิกการหยุดการให้บริการหรือยกเลิกคาสั่งไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ท่านจะสามารถใช้งานบัญชีของท่าน ใช้บริการและทาธุรกรรมบนเว็ปไซต์ของเราได้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ 8.2. เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการลบหรือปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านทันที และห้ามไม่ให้ท่านใช้งานเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการของเราอย่างถาวร หากเราเห็นว่า การกระทาของท่านในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของเรา การทางานของเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการท่องเที่ยว หรือชื่อเสียงของเราหรือการประกอบธุรกิจของเรา - - ท่านกระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ที่มิชอบ ไม่ปฏิบัติตาม หรือผิดข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.1. ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ - - ท่านไม่ดาเนินการแก้ไขการผิดข้อกาหนดหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ หรือดาเนินการต่าง ๆ ตามคาแนะนาหรือคาขอที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบในระหว่างเวลาที่เราดาเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราหยุดให้บริการแก่ท่านชั่วคราว หรือ เราเคยหยุดให้บริการหรือไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านชั่วคราวตามข้อ 8.1 แล้ว และท่านยังกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ หรือยังมีพฤติกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะได้ กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ หรือมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนข้อ 8.1 ในข้อเดียวกันซ้าอีก หรือเป็น การฝ่าฝืนข้อห้ามอื่น ๆ ก็ตาม หรือเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากท่านหลายครั้งอันเนื่องมาจากความผิดของท่าน ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ แฟร์แฟร์จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ก่อนหรือขณะลบหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านอาจติดต่อเราผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในข้อ 18.1. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการหลังจากที่ท่านได้รับแจ้งดังกล่าว เพื่ออธิบายให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว และ/หรือ ดาเนินการแก้ไขการผิดข้อกาหนด ปรับปรุงพฤติกรรม หรือปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแฟร์แฟร์จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ หรือขอให้ท่านแจ้งข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม และติดต่อกลับท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับคาแนะนา ผลการตรวจสอบ และ/หรือ การยกเลิกการลบหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 18.2. หลังจากที่เรายกเลิกการลบหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านจะสามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน ใช้บริการและ ทาธุรกรรมบนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น ของเราได้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ 8.3. การหยุดให้บริการชั่วคราว การไม่อนุญาตให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่าน การลบหรือปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของท่านข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อใบยืนยันการจองที่ท่านได้จองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนที่เราจะดาเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เรามีสิทธิยกเลิกใบจองที่ยืนยันแล้วตามข้อกาหนดนี้ 8.4. ในระหว่างการหยุดการให้บริการหรือไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว หรือหลังจากที่บัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกลบหรือปิดการใช้งาน ท่านจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ และไม่ทาธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม หากเราตรวจพบหรือสงสัยว่า ท่านพยายามกระทาการดังกล่าว หรือพบการจองใด ๆ ภายใต้ชื่อหรือข้อมูลติดต่อของท่าน เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกใบยืนยันการจองที่ท่านจองหรือซื้อในระหว่างที่เราหยุดให้บริการ หรือหลังจากที่บัญชีของท่านถูกลบหรือปิดการใช้งาน และริบเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวอาจส่งคืนให้ท่านอันเนื่องมาจากการยกเลิกการจอง และท่านจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายที่เราได้รับอันเนื่องมาจากเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 9. รายละเอียดและวิธีการชาระเงิน 9.1. ให้ท่านชาระเงินค่าบริการตามจานวนเงินและสกุลเงินที่แฟร์แฟร์กาหนด โดยค่าบริการนั้น ๆ ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของแฟร์แฟร์ 9.2. เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติมจากท่านพร้อมกับการชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือ การทาธุรกรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตรเครดิต ค่าบริการสาหรับการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ค่าธรรมเนียมและค่าบริการประเภทอื่น ๆ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่จัดเก็บจากค่าผลิตภัณฑ์ หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวที่เราเรียกเก็บพร้อมกับการชาระเงินของท่าน เพื่ออานวยความสะดวกในการจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือทาธุรกรรมต่าง ๆ บนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และเท่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทาได้ ท่านไม่สามารถขอคืนเงินภาษี และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการดังกล่าวจากที่แฟร์แฟร์ได้ 9.3. ไม่ว่าจะเป็นการจองบริการในรูปแบบใด ท่านจะต้องชาระเงินค่าบริการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรณีที่ท่านชาระเงินค่าบริการภายในกาหนด แฟร์แฟร์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองทั้งหมดของท่าน 9.4. แฟร์แฟร์จัดให้มีช่องทางการชาระเงินต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต ในกรณีที่ท่านชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจะต้องนาหลักฐานการโอนเงินเพื่อแสดงว่าท่านได้โอนเงินค่าบริการตามข้อมูลการจองที่แฟร์แฟร์ได้แจ้งก่อนการชาระเงิน ท่านจะต้องดาเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่แฟร์แฟร์ กาหนดไว้ 9.5. หากท่านชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ท่านจะต้องดาเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ แฟร์แฟร์และ/หรือผู้ให้บริการการชาระเงินนั้น ๆ กาหนด 9.6. หลังจากท่านได้ชาระเงินค่าบริการเต็มจานวนแล้ว แฟร์แฟร์จะดาเนินการสั่งซื้อและออกหมายเลขการจองให้แก่ท่าน โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย - - เลขที่ตั๋ว (Ticket ID) - - ชื่อ ลูกค้า - - หมายเลขการจอง (Booking Number) - - รายละเอียดการจอง - - หมายเลขโทรศัพท์และเบอร์ติดต่อ และที่อยู่อีเมล (email address) 10. การชาระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทุจริตบัตรเครดิต (Credit Card Fraud) 10.1. เมื่อท่านจองบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และประสงค์จะชาระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต แฟร์แฟร์จะเรียกเก็บค่าบริการเต็มจานวนจากบัตรเครดิตของท่าน ในเวลาที่ท่านดาเนินการจองและยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น (การพิจารณาคืนเงินใด ๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้สาหรับการจองนั้น ๆ ของท่าน) ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองโดยละเอียดทุกครั้งก่อนดาเนินการจอง แฟร์แฟร์จะดาเนินการคืนเงิน (หากการจองของท่านสามารถขอคืนเงินได้) ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนด ของบริษัท แฟร์แฟร์ จากัดตามสมควร และในบางกรณี ท่านอาจจะต้องชาระค่าบริการกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน เมื่อท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อชาระเงินบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เราใช้เทคโนโลยีป้องกันการเข้ารหัสข้อมูล เช่น PCI DSS Level 1 (Payment Card Industry Data Security Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บังคับใช้กับกลุ่มบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งถูกกาหนดขึ้นเพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลผู้ถือบัตร (Cardholder Data) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน 10.2. ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกทุจริตบัตรเครดิต (credit card fraud) ของท่าน หรือ นาบัตรเครดิตของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของท่านทันทีหลังจากท่านทราบว่าบัตรเครดิตของท่านถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีดังกล่าว แฟร์แฟร์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ที่บุคคลภายนอกทุจริตบัตรเครดิต (credit card fraud) หรือ นาบัตรเครดิตของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องคานึงถึงว่า การทุจริตบัตรเครดิต (credit card fraud) หรือการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้น บุคคลภายนอกได้ทาธุรกรรมผ่านบริการของแฟร์แฟร์หรือไม่ เว้นแต่ การทาธุรกรรมนั้นเกิดจากการทุจริต หรือ การกระทาโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจของแฟร์แฟร์ หรือ เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ แฟร์แฟร์ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องคืนเงินหรือชาระเงินคืนให้แก่ท่านเนื่องจากการทุจริต (fraud) ดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี เราอาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านภายใต้การพิจารณาและการอนุมัติของเรา ท่านมีสิทธิร้องขอค่าสินไหมทดแทนได้ หากท่านดาเนินการจองผ่านเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ปลอดภัยของเรา และการทุจริตและการนาบัตรเครดิตของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผลจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของเรา และท่านไม่มีส่วนผิดเกี่ยวกับกรณีทุจริตดังกล่าวในเวลาที่ท่านเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ปลอดภัยของเราหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว หากการทุจริตหรือกรณีบัตรเครดิตของท่านถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดาเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่น ๆ นอกจากเซิร์ฟเวอร์ (server) ของเรา หรือ เป็นกรณีที่เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของท่านเอง เราจะไม่รับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการการทุจริตหรือกรณีบัตรเครดิตของท่านถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านมีข้อสงสัยว่า อาจมีบุคคลภายนอกดาเนินการจองโดยท่านไม่ได้อนุญาต หรือ อาจมีการ ทุจริตเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของแฟร์แฟร์ กรุณาติดต่อแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของแฟร์แฟร์(Customer Service) 10.3. การจองบริการของแฟร์แฟร์ ท่านต้องบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ที่จะทาธุรกรรมต่างๆ ได้ ท่านจะต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเอง เป็นบัตรที่ออกในชื่อของท่าน และต้องตรวจสอบว่ามีจานวนเงินในบัตรดังกล่าวเพียงพอสาหรับค่าบริการ แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบค่าบริการต่าง ๆ ในกรณีที่ท่านต้องขอรับอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเกินบัญชีของท่าน 10.4. ท่านจะต้องตรวจสอบว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรามีความถูกต้องสมบูรณ์ แฟร์แฟร์ขอสงวนสิทธิในการไม่รับชาระเงินด้วยบัตรเครดิตบางบัตรของท่าน แฟร์แฟร์มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะสามารถเพิ่มเติมหรือไม่ให้บริการช่องทางการชาระเงินอื่น ๆ 10.5. ในบางกรณี เราอาจขอให้ท่านนาส่งข้อมูลหรือหลักฐานแสดงตัวตนเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบและยืนยันการจอง ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ชี้แจงไว้บนเว็บไซต์ จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) และอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการบางรายอาจดาเนินการตรวจสอบการทุจริตโดยใช้วิธีการใด ๆ ในระหว่างการดาเนินการจอง หากมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือเมื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ให้การจองนั้น ๆ เป็นโมฆะ แฟร์แฟร์จะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการยกเลิกการจองนั้น ๆ หากท่านเลือกที่จะไม่นาส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองของท่านจะไม่สมบูรณ์และเป็นโมฆะ 11. สิทธิและหน้าที่ 11.1. แฟร์แฟร์อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้สิทธิต่างๆ แบบจากัดสิทธิ (เรียกว่า “การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจากัดสิทธิ”) ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถโอนสิทธิหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเพื่อเข้าใช้งานหรือใช้เว็บไซต์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดนี้ กรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจากัดสิทธิ เราไม่ให้ท่านหรือไม่ได้อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิอื่นใดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ สิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ที่เราไม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง ให้เป็นสิทธิของแฟร์แฟร์หรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสิทธินั้นๆ แฟร์แฟร์ หรือ ผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ให้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ รวมถึง ข้อมูล สถิติ เนื้อเรื่อง รูปภาพ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ข้อความ ความคิดเห็น หรือ สื่ออื่น ๆ รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ (“เนื้อหา”) ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ในการสั่งซื้อหรือสั่งจอง และท่านรับประกันว่า ท่านจะไม่ส่งคาขอจองบริการต่าง ๆ ที่เป็นคาขอเท็จ และท่านตกลงที่จะตรวจสอบว่า ข้อมูลการชาระเงินที่ท่านนาส่งให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ท่านรับประกันว่าที่อยู่อีเมล (e-mail address) และที่อยู่จัดส่ง และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 11.2. ท่านตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกจากการใช้งานส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ข้อห้ามตามกฎหมาย) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ กระทาการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกาหนดนี้ ท่านตกลงไม่ดัดแปลง คัดลอก จัดจาหน่าย ส่งข้อมูล แสดง จัดแสดง ทาซ้า จัดพิมพ์ อนุญาตให้ใช้สิทธิ ทาให้เกิดการลอกเลียนแบบ โอน ขาย หรือ ขายต่อ (resell) ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่าง ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะไม่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้ - - ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแฟร์แฟร์ - - เข้าถึง ตรวจสอบ หรือ คัดลอกเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการด้วยตนเอง (manual) หรือ โดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟร์แฟร์ - - ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระอันไม่สมควรบนเว็บไซต์ หรือ โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ - - ทาให้เกิดลิงค์ (link) เชื่อมต่ออย่างเป็นนัยสาคัญบนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อดาเนินการซื้อหรือจอง) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แฟร์แฟร์ - - ขายต่อ (resell) ใช้ คัดลอก ดาเนินการเฝ้าระวัง (เช่น การใช้หรือติดตั้งโปรแกรม spider หรือ scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือ ดาเนินการผลิตเนื้อหา ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือ วัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเพื่อการแข่งขันต่าง ๆ - - ทาซ้า (reproduce) ซึ่งเว็บไซต์ (ผ่าน “frame” หรือ “mirror”) หรือ ก่อตั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์บนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร - - ส่งหรือเก็บรักษาสื่อใด ๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสื่อที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือ เป็นสื่อที่อาจใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาชญากรรม - - ส่งหรือเก็บรักษาสื่อใด ๆ (รวมทั้ง การจัดทาลิงค์ (link) เชื่อมต่อไปยังสื่อนั้น ๆ) ซึ่งเป็นสื่อที่หมิ่นประมาท ทาลายชื่อเสียง เป็นความเท็จ ลามกอนาจาร ข่มขู่ ให้ร้ายบุคคลอื่น หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเหตุอื่น ๆ หรือ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น - - ส่งข้อความไม่พึงประสงค์ (spam) หรือ ข้อความขยะอื่น ๆ หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความราคาญ หรือ ความไม่สะดวกในลักษณะใด ๆ - - ส่งหรือเก็บรักษาสื่อใด ๆ ที่อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคล รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นความลับ - - ส่งหรือเก็บรักษาสื่อใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ละเมิดสิทธิต่าง ๆ และภาระผูกพันที่มีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามสัญญา - - ส่งหรือเก็บรักษาสื่อต่าง ๆ ที่มีไวรัส (viruses) เวิร์ม (worms) ม้าโทรจัน (trojan horses) ที่กระทบต่อซอฟต์แวร์ หรือ รหัสอื่นใดที่มีผลร้ายต่อคอมพิวเตอร์ - - ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ - - ปลอมแปลงข้อมูลหรือทาข้อมูลให้เป็นเท็จ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลที่ท่านส่งให้เรา - - ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งาน ขัดขวาง หรือ รบกวนการใช้งานของเว็บไซต์ หรือ ต่อผู้ใช้งานอื่น ๆ ที่ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือ ทาให้เกิดความเสียหาย การหยุดชะงัก หรือ จากัดการทางานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือ อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ - - เข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ดาเนินการดัดแปลงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ เข้าถึงหรือดัดแปลงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน บัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ โดยเจาะเข้าใช้ระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (hack) โจรกรรมรหัสผ่าน (password) หรือ ดาเนินการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน - - ได้มาหรือพยายามที่จะได้มาซึ่งสื่อหรือข้อมูลใด ๆ โดยวิธีการใด ๆ ซึ่งสื่อหรือข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นสื่อหรือข้อมูลที่เว็บไซต์ประสงค์จะให้ผู้ใช้งานเข้าถึง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์) การดาเนินการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การได้มาหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบบุคลอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อีเมล (email address) เป็นต้น - - มีส่วนร่วมในการกระทาทุจริต หรือ การดาเนินการอันเป็นการฉ้อโกงอันมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการหน้าเว็บของเครื่องมือแสดงผลการค้นหา (Search Engine Results Page หรือ "SERP") หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือแสดงผลการค้นหา (Search Engine Optimization หรือ “SEO”) การดาเนินการ SEO เป็นการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ หรือ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดัชนีการค้นหาของเว็บแสดงผลการค้นหา (Search Engine) หรือ “สแปมเด็กซิ่ง (spamdexing)” รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การปิดบัง (cloaking) ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูล (metadata) ข้อความที่แสดงอยู่บนหน้าแรกๆ ของเบราว์เซอร์ (title tags) การดึงเนื้อหา (content scraping) การทาลิงค์ (link schemes) การทากูเกิลบอมบ์ (google bomb) กาหนดคาค้นหา (search keywords) การซ่อนคาหรือลิงค์ (hidden text or hidden links) ความเห็นต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยข้อความไม่พึงประสงค์ (spam) หรือ กรณีอื่น ๆ - - การกระทาใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเว็บไซต์ แฟร์แฟร์ หรือ บริษัทในกลุ่มของแฟร์แฟร์และลูกจ้างของแฟร์แฟร์ หรือ ชื่อเสียงของแฟร์แฟร์ หรือ ทาให้เว็บไซต์ แฟร์แฟร์ หรือ บริษัทในกลุ่มของแฟร์แฟร์และลูกจ้างของแฟร์แฟร์ หรือ ชื่อเสียงของแฟร์แฟร์ได้รับความเสียหาย - - ดัดแปลงหรือทางานดัดแปลง (derivative works) โดยอ้างอิงเว็บไซต์ และ/หรือ บริการ หรือ ดาเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือ เข้าถึงซอฟต์แวร์ฐานไม่ว่ากรณีใด ๆ - - ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกับเรา 11.3. เมื่อท่านสั่งซื้อหรือจองบริการผ่านทางเว็บไซต์ ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อจากัดตามโปรแกรมที่มีสภาพบังคับต่าง ๆ (sanctions program) หรือ อยู่ภายใต้บทลงโทษต่าง ๆ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 12.1. แฟร์แฟร์ หรือ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หรือ บุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับแฟร์แฟร์ เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ (“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบอื่น ๆ เป็นต้น ห้ามไม่ให้ท่านจัดพิมพ์ ดัดแปลง คัดลอก ทาซ้า ทาสาเนา หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสื่อต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ซอฟต์แวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟฟิก รูปภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์ รหัสโฮมเพจ (html code) และรหัสอื่น ๆ บนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟร์แฟร์ หากท่านฝ่าฝืนสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แฟร์แฟร์ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องทางแพ่งเพื่อค่าเสียหายหรือความสูญเสียต่าง ๆ เต็มจานวน นอกจากนั้น การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญาด้วย 12.2. แฟร์แฟร์และ/หรือเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่ข้อกาหนดนี้ จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกาหนดนี้ไม่อาจตีความไปในทางที่แสดงว่าแฟร์แฟร์และ/หรือบริษัทในกลุ่ม แฟร์แฟร์เป็นเจ้าของอนุญาตหรืออนุญาตให้ท่านใช้สิทธิต่าง ๆ ไม่ว่าโดยนัยหรืออื่น ๆ ในการใช้ ครอบครอง จัด จาหน่าย หรือ ดัดแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของแฟร์แฟร์ อย่างไรก็ดี บุคคลภายนอกอาจเป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้แฟร์แฟร์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือชื่อของบริษัทอื่น ๆ ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ รวมถึง ชื่อ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมาย เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบอื่น ๆ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่เป็นการให้คาแนะนาหรือสนับสนุนการใช้เว็บไซต์โดยบุคคลภายนอกนั้น ๆ นอกจากนี้ แฟร์แฟร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ และท่านจะต้องไม่ใช้ ครอบครอง จัดจาหน่าย หรือ ดัดแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ที่แฟร์แฟร์และบริษัทในกลุ่มของแฟร์แฟร์เป็นเจ้าของ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากแฟร์แฟร์ 12.3. เนื้อหาต่าง ๆ ทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เราและผู้อนุญาตให้เราใช้สิทธิ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก การประสานงาน การจัดการ และการแก้ไขเนื้อหาและเนื้อหาดั้งเดิม ท่านจะไม่ดัดแปลง ทาซ้า คัดลอก ดาเนินการ แสดง จัดพิมพ์ หรือ แสวงหาประโยชน์จากเนื้อหา ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ ท่านได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟร์แฟร์ 12.4. แฟร์แฟร์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ หรือ ต่อการที่ท่านหรือบุคลอื่น ๆ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ 12.5. ท่านสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เป็นการดาเนินการเชิงพาณิชย์ (non-commercial) เท่านั้น ท่านไม่อาจคัดลอก ทาซ้า จัดจาหน่ายต่อ ส่งต่อ จัดพิมพ์ หรือ แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นและเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์อนุญาตให้ทาได้ แม้ท่านจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น ท่านจะไม่ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลใด ๆ และท่านรับทราบและตกลงว่า การดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ นั้น ไม่ทาให้ท่านมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหานั้น 13. การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 13.1. ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน ท่านหรือผู้แทนของท่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ส่ง”) อาจส่งหนังสือเตือนซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการละเมิดและข้อมูลการติดต่อของท่านให้แก่เรา 13.2. ให้ผู้ส่งดาเนินการส่งหนังสือที่ผู้ส่งได้ลงนามเรียบร้อยแล้วไปยังที่อยู่อีเมล์ (email address) ask@fairfair.co.th และส่งไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้ บริษัท แฟร์แฟร์ จากัด 107/4 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่--สันทราย ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย 13.3. เราจะตรวจสอบและจัดการกับเรื่องดังกล่าวตามข้อกาหนดข้างต้นและตามกฎหมายของประเทศไทย 13.4. ท่านตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ให้แก่แฟร์แฟร์จากการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการทุจริต ปลอมแปลง หรือข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 14. ความพยายามตามสมควร 14.1. เราจะจัดให้เว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการของเราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในบางกรณี แฟร์แฟร์อาจจาเป็นจะต้องหยุดหรือระงับการให้บริการหรือแพลตฟอร์มชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เราเห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การซ่อมบารุง การบารุงรักษา หรือพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ท่านรับทราบว่า ในระหว่างการหยุดหรือระงับการให้บริการในแต่ละครั้ง ท่านอาจประสบปัญหา การเข้าใช้งานเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการหยุดหรือระงับการการใช้งานเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการชั่วคราว ดังนี้ 1) กรณีที่เป็นการเตรียมการล่วงหน้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงวันและเวลาที่เราเตรียมการหยุดหรือระงับเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการชั่วคราวซึ่งอาจกระทบต่อการให้บริการต่าง ๆ แก่ท่าน รวมถึง ระยะเวลาและเหตุผลในการหยุดหรือระงับเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการชั่วคราวชั่วคราวในแต่ละครั้ง และ 2) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นการเตรียมการล่วงหน้า กรณีเร่งด่วน หรือกรณีอื่น ๆ นอกจาก (1) เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วถึงความจาเป็นต้องที่เราต้องหยุดหรือระงับเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการชั่วคราว รวมถึง รายละเอียดและเหตุผลในการหยุดหรือระงับเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการชั่วคราวในแต่ละครั้ง 15. ข้อจากัดความรับผิด 15.1. ท่านรับรองและตกลงว่า ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ 15.1.1. การให้บริการและเนื้อหาของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น นี้ เป็นไปตามพื้นฐานของการให้บริการ "ตามที่มีอยู่" (as is) และ "ตามความพร้อมในการให้บริการ" (as available) แฟร์แฟร์ขอแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งว่า เราไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึง ความสามารถในการทาการตลาดของสินค้าและบริการ หรือ ความเหมาะสมของบริการที่เราให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงและโดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด ๆ (ถ้ามี) 15.1.2. เราไม่รับประกันว่า (ก) การใช้งาน บริการ และฟีเจอร์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่จัดให้มีบนเว็บไซต์จะปราศจากการหยุดชะงักในระหว่างการใช้งานหรือไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ (ข) เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการใช้งาน หรือ (ค) เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวกับการให้บริการจะปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย 15.1.3. เราไม่รับประกันความแม่นยา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือ คุณภาพของเนื้อหา เว็บไซต์ หรือ ทรัพยากรที่มีบนและจากเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การรับประกันว่าเนื้อหา เว็บไซต์ หรือ ทรัพยากรเป็นอิสระจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่เป็นอันตราย ที่ไม่เหมาะสม หรือ ก่อเกิดความขัดแย้ง 15.1.4. เราไม่รับรองหรือรับประกันว่า ท่านจะได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ สาหรับการเดินที่ท่านจะต้องขอรับก่อน การเดินทาง เราไม่ต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้ท่านทราบ หรือ รับผิดชดใช้ท่านในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ได้รับวีซ่าหรือใบอนุญาตสาหรับการเดินทาง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ กรณีท่านได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทาง หรือ ถูกเนรเทศ) 15.1.5. สื่อใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดหรือได้รับมาทางอื่นผ่านบริการ เป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านสมัครใจรับความเสี่ยงดังกล่าว และท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับสื่อดังกล่าว รวมถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ ท่านสูญสียข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดสื่อต่าง ๆ ที่เราจัดให้มีขึ้น 15.1.6. โดยไม่ทาให้เสื่อมสิทธิต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดนี้และภายใต้ข้อ 13.2 เราจะไม่มีความรับผิดสาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือ การใช้งานลิงค์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ค่าเสียหายพิเศษ (special damages) ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา (incidental damages) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) หรือ ค่าเสียหายสืบเนื่อง (consequential damages) หรือ ความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่น ๆ (economic loss) แม้ว่าเราจะได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเกิดความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม 15.2. ข้อกาหนดนี้ไม่จากัดหรือไม่รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดังนี้ - - ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายนั้น - - กรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น - - ความรับผิดในกรณีอื่นๆ ตราบเท่าที่กฎหมายกาหนดให้ไม่สามารถจากัดความรับผิดหรือไม่ต้องรับผิด 15.3. ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องแฟร์แฟร์ และลูกจ้าง บริษัทในเครือ พนักงาน และคู่ค้าต่าง ๆ ของแฟร์แฟร์ จากและเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหาย หรือ การสูญเสีย รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งานเว็บไซต์ (ข) เนื้อหาที่เราให้ จัดให้มีขึ้น หรือ จัดให้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ค) ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ (ง) ท่านฝ่าฝืนสิทธิ หรือ หน้าที่ต่าง ๆ และ/หรือ (จ) ท่านกระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ไม่ว่าจะประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ กรณีอื่น ๆ และเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราจะชดใช้ให้ท่านด้วยการระงับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น 15.4. เว็บไซต์อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่แฟร์แฟร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือลิงค์เหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว เราหรือบุคคลภายนอกอาจอัพโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติหรือจัดให้มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกส่งมอบ โหลด ส่ง หรือ จัดให้มีเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เราไม่ได้ตรวจสอบ และ/หรือ ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แหล่งที่มา และเนื้อหาเหล่านั้น ท่านตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์และทรัพยากรต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และเราไม่รับรองหรือแนะนา และจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับที่มาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ จากเรา จากและเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือบัญชีสาหรับเนื้อหา เว็บไซต์ หรือทรัพยากรเหล่านั้น 15.5. แฟร์แฟร์มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ระงับ หรือ หยุดประกอบการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ รวมถึง บริการ และ/หรือ การใช้งาน เว็บไซต์ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 15.6. ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลง ท่านและแฟร์แฟร์ยังคงมีหน้าที่ต่าง ๆ ตามข้อกาหนดนี้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การรับรองและรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การสละสิทธิและข้อจากัดความรับผิดที่ท่านได้ตกลงเกี่ยวกับบริการที่เราให้บริการแก่ท่าน แต่ยังไม่ครบถ้วน ณ วันที่ข้อกาหนดนี้สิ้นสุดลง 15.7. แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการสิ้นสุดของข้อกาหนดหรือการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ 15.8. ท่านตกลงและยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กาหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามลิงก์นี้ 16. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดนี้ โปรดตรวจสอบและศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกาหนดนี้ (และข้อพิพาทใด ๆ หรือ ข้อพิพาททั้งปวง ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดนี้ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติผิดข้อกาหนด หรือ กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการมีผลและการใช้บังคับข้อกาหนดนี้)) ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 18. การจัดการข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท 18.1. หากท่านประสงค์จะร้องเรียน มีคาขอ หรือได้รับผลกระทบจากการใช้บริการของเรา หรือบริการของผู้ให้บริการท่องเที่ยว ต้องการความช่วยเหลือจากเรา หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ข้อกาหนดนี้ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และ/หรือ บริการของเรา (“ปัญหา”) ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - - กล่องข้อความบนเว็ปไซต์ (เว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่น fairfair) - - หมายเลขโทรศัพท์ +66--053-142-888 - - อีเมล์ ask@fairfair.co.th 18.2. เมื่อเราได้รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตามข้อ 18.1 แล้วเราจะดาเนินการ ดังต่อไปนี้ - - แฟร์แฟร์จะแจ้งสอบถาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของท่าน - - หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานสนับสนุนของปัญหา และ/หรือ ติดต่อผู้ให้บริการท่องเที่ยวในกรณีที่ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยผู้ให้บริการท่องเที่ยว - - หลังจากที่เราตรวจสอบภายในเสร็จสิ้น และ/หรือ ได้รับคาแนะนาจากผู้ให้บริการท่องเที่ยวแล้ว เราจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารที่ท่านติดต่อเรามา โดยทั่วไป เราจะตอบกลับท่านภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงนับจากเวลาที่ท่านติดต่อเราครั้งแรก ท่านรับทราบว่า การตอบกลับหรือข้อเสนอแนะของเราภายในระยะเวลาข้างต้นอาจเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น เราอาจใช้เวลานานกว่านั้นในการช่วยเหลือท่าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และ/หรือ แฟร์แฟร์ (แล้วแต่กรณี) ใช้ในการดาเนินการเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเจาะจงด้วย อย่างไรก็ดี เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการและแก้ไขปัญหาของท่านให้แล้วเสร็จภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ท่านติดต่อเราครั้งแรก 18.3. ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามข้อ 18.1. โดยวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 18.2. ให้แก่ท่าน หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดนี้ คู่สัญญาจะต้องจะหารือร่วมกันฉันท์มิตรโดยสุจริตก่อนภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทจากอีกฝ่ายหนึ่ง หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน ให้นาข้อพิพาทดังกล่าวไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อศาลที่มีเขตอานาจในประเทศไทย หากข้อพิพาทยังคงไม่สามารถตกลงระงับได้หลังจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสุจริตของคู่กรณี ให้นาข้อพิพาทดังกล่าวเสนอต่อศาลที่มีเขตอานาจของประเทศไทย 19. ข้อตกลงอื่น ๆ 19.1. ข้อกาหนดเหล่านี้เป็นสัญญาและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างท่านและแฟร์แฟร์เกี่ยวกับข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีระหว่างกัน และมีผลใช้บังคับเหนือสัญญาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ระหว่างท่านและแฟร์แฟร์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 19.2. ในกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์แทนหรือในนามบุคคลอื่น ("บุคคลอื่น") เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบสาหรับความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไม่ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลอื่นให้ทราบถึงข้อกาหนดนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อมีการใช้เว็บไซต์แทนหรือในนามของบุคคลอื่น ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องแฟร์แฟร์ จากและต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้อง และข้อเรียกร้องใด ๆ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกาหนดนี้ หรือความประมาทของท่าน และ/หรือ บุคคลอื่น 19.3. ให้ใช้ข้อกาหนดนี้ในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก คาแปลภาษาอื่น ๆ นั้น จัดทาขึ้นเพื่อความสะดวกและการอ้างอิงข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับแปลใด ๆ ให้ยึดถือข้อตกลงตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก หัวข้อต่าง ๆ ในข้อกาหนดนี้กาหนดไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้บังคับและการตีความของข้อกาหนดนี้ 19.4. ในกรณีที่ข้อกาหนดใด ๆ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือเป็นโมฆะ โดยคาตัดสินของศาลที่มีเขตอานาจ ให้ข้อกาหนดนั้น ๆ มีผลใช้บังคับได้เพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทาได้ และคาตัดสินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การมีผลใช้บังคับและการบังคับใช้ข้อกาหนดอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือ ให้ใช้ ข้อกาหนดที่เทียบเท่ากับข้อกาหนดเดิมหรือเจตนารมย์เดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทนส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับนั้น 19.5. ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่เรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ ไม่ให้ตีความว่า คู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิต่าง ๆ ที่อาจเรียกร้องได้ตามข้อกาหนดนี้เกี่ยวกับการผิดสัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ตามข้อกาหนดนี้ หรือสละสิทธิที่อาจมีขึ้นจากความต่อเนื่อง การสืบสิทธิ หรือการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้อใด หรือข้อกาหนดข้ออื่น ๆ ของคู่สัญญานั้น 19.6. ท่านไม่อาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ต่าง ๆ ของท่านภายใต้ข้อกาหนดนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน 19.7. การสื่อสารและหนังสือบอกกล่าวต่าง ๆ ตามข้อกาหนดนี้ให้ถือว่าได้ดาเนินการอย่างเพียงพอ หากคู่สัญญาได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งที่มีการบันทึกหรือเทียบเท่าให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ตามที่อยู่ลงทะเบียนของเรา หรือตามที่แจ้งเป็นอย่างอื่น) แฟร์แฟร์อาจส่งหนังสือบอกกล่าวถึงท่านโดยการแจ้งโดยทั่วไปบนเว็บไซต์หรือส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงแฟร์แฟร์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งที่มีการบันทึกหรือเทียบเท่า (ตามที่อยู่จดทะเบียนหรือที่อยู่อื่นๆ ตามที่เราแจ้งให้ทราบ) 20. เหตุสุดวิสัย 20.1. แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ สาหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนข้อกาหนดนี้ เช่น ความล้มเหลวใน การทาธุรกรรม การจากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือความเสียหายหรือเป็นอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่เกิดจากการกระทาหรือสภาวะใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามที่สมเหตุผลของท่านหรือเรา ("เหตุสุดวิสัย") เหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้าท่วม แผ่นดินไหว) การแพร่ของโรคระบาด การจลาจล การประกาศสงคราม สงคราม การดาเนินการทางทหาร การก่อการร้าย การห้ามส่งสินค้า การคว่าบาตร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ ฟ้าผ่า พายุเฮอริเคน/ไต้ฝุ่น/ไซโคลน การนัดหยุดงานแรงงาน การประท้วง การล้มละลายหรือการขาดสภาพคล่องของบริษัทรถโดยสารประจาทาง สายการบินหรือโรงแรม การโจมตีทางไซเบอร์ และอื่นๆ 20.2. แฟร์แฟร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 21. แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของแฟร์แฟร์และคาถามที่พบบ่อย 21.1. หากคุณมีคาถามใดๆ เพิ่มเติม หรือต้องการคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็ปไซต์ การทาธุรกรรมหรือการจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น ข้อกาหนดนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษจากเรา โปรดติดต่อแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ตามช่องทางสื่อสารที่กาหนดไว้ในข้อ 18.1. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เสนอขายบนเว็บไซต์ให้อยู่ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อท่านตกลงตามข้อกาหนดนี้ ให้ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกาหนดลาดับรองด้วย หากท่านมีข้อสงสัยว่า การจองของท่านอยู่ภายใต้ข้อกาหนดลาดับรองหรือไม่ กรุณาติดต่อเราเพื่อให้เรายืนยันก่อนที่ท่านจะดาเนินการซื้อหรือจองบริการบนเว็บไซต์